Skip to content High contrast mode

BScADMINISTRACJA

Politechnika Opolska
Poland, Opole
Faculty of Economy and Management Poland, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Tuition fee PLN2,300.00 per semester

or FREE for candidates who apply under the same admissions procedure as Polish nationals

Application fee PLN85.00 one-time

Programme structure

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: prawo administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: finanse publiczne i prawo finansowe, socjologię i metody badań socjologicznych, podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego oraz prawa podatkowego.

Wśród przedmiotów obieralnych znajdują się m.in.: rozwiązywanie konfliktów, międzynarodowa współpraca policyjna, protokół dyplomatyczny w administracji, odpowiedzialność administracji i funkcjonariuszy publicznych, bezpieczeństwo dokumentów publicznych w administracji, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

Zajęcia mają niejednokrotnie wymiar praktyczny i prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada praktykę w tym kierunku.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a instytucjami samorządowymi regionu m.in.: Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz wieloma innymi instytucjami regionu, daje studentom kierunku administracja możliwość realizacji ciekawych praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku administracja ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Career opportunities

Absolwent kierunku administracja dysponuje wiedzą w zakresie nauk o prawie i administracji oraz innych nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury. Zna normy i reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne, potrafiąc jednocześnie dokonać ich interpretacji i wykładni. Absolwent posiada również wiedzę ekonomiczną; zna procesy społeczno-gospodarcze, zachodzące w Polsce i na świecie oraz zasady organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Absolwent posiada umiejętność prawidłowego rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania problemów prawnych z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Posługuje się zasadami systemu prawnego, rozumie ich znaczenie, zna hierarchiczną strukturę tego systemu oraz wzajemne relacje i zależności zachodzące między aktami normatywnymi. Posiada zdolność organizowania pracy zespołowej i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, posługując się językiem specjalistycznym. Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz w prywatnych przedsiębiorstwach i instytucjach Unii Europejskiej. Potrafi stosować prawo z wykorzystaniem reguł wykładni i interpretacji tekstu prawnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji.

Apply now!
Application start
Jun 1, 2018
Application deadline
Jul 17, 2018 23:59
UTC time
Apply now!
Application start
Aug 1, 2018
Application deadline
Sep 29, 2018 23:59
UTC time

Application deadlines apply to citizens of: United States