Skip to content High contrast mode

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 1. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

 2. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;

 4. Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;

 5. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.):

  - art. 127 (w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji);

  - art. 159 ust. 1 (w celu połączenia się z rodziną);

  - art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (ze względu na inne okoliczności – posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielone przez inne państwo członkowskie UE bądź jest członkiem rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć);

 6. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;

 7. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego RP;

 8. Obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, czyli powinien podejmować i odbywać kształcenie wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.